نویسنده: علی‌اکبر قزوینی

معنای زندگی

معنای زندگی: بزرگ‌ترین دغدغهٔ شما در زندگی چیست؟ چه پرسشی بیش از همه ذهن شما را درگیر کرده است؟

انسان دربارهٔ معنای زندگی می‌پرسد و می‌خواهد به پاسخ برسد. او زمانی که به زندگی و به این همه طلوع و غروب، کار و فراغت، آمدن و رفتن، و زادن و مردن می‌اندیشد، می‌گوید:...

ادامۀ مطلب